MBTI

Wat is de Myers-Briggs Type Indicator®?

De Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is een veelgebruikt model om persoonlijke voorkeursstijlen te achterhalen. Het instrument is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl G. Jung over psychologische types. Het MBTI model is een raamwerk dat toelaat persoonlijkheden beter te begrijpen. Het toont immers aan dat niet iedereen op dezelfde manier denkt en handelt. Door bewust om te gaan met deze verschillen kunnen individuen en ook groepen tot betere inzichten en resultaten komen.

Myers en Briggs gebruiken vier afzonderlijke schalen die iemands levenshouding en gedragsstijl weerspiegelen. Elke schaal bestaat uit twee voorkeuren. Elk mens gebruikt ze beiden, maar heeft een voorkeur voor één ervan.

 

1. Waar richt de persoon de aandacht op en hoe laadt de persoon zich op? (Opladen, waar haal je je energie?)

Extraversie / Extraversion (E)

Kenmerken: gericht op de externe omgeving, bij voorkeur mondeling communiceren, leren door te handelen en te discussiëren, initiatief nemen en sociaal expressief gedrag. Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de buitenwereld van activiteit, mensen en dingen.

Introversie / Introversion (I)

Kenmerken: voorliefde voor het innerlijk, bij voorkeur schriftelijk communiceren, leren door na te denken en mentale oefening, concentratie en teruggetrokken en rustig gedrag. Geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën.

 

2. Hoe neemt de persoon de informatie op? Hoe neemt de persoon waar? (Waarnemen, waar haal je je informatie?)

Observatie / Sensing (S)

Kenmerken: aandacht richten op wat echt en feitelijk is; waarderen van praktische toepassingen, informatie stapsgewijs willen verwerven. Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op informatie verworven via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen.

Intuïtie / Intuition (N)

Kenmerken: aandacht richten op het totaalbeeld en de verschillende mogelijkheden, abstract en theoretisch qua instelling, alles behalve stapsgewijs informatie verwerven: van de hak op de tak springen. Geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op patronen, verbanden en mogelijke betekenissen.

 

3. Hoe neemt de persoon beslissingen? (Beslissen, hoe maak je beslissingen?)

Reflectie / Thinking (T)

Kenmerken: analytisch denken, probleemoplossende vaardigheden, oorzaak-gevolg redeneringen, vastberadenheid, eerlijk en redelijk zijn. Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op logica en een objectieve analyse van oorzaak en gevolg.

Gevoel / Feeling (F)

Kenmerken: sympathieke houding aannemen, impact hebben op mensen, zich laten leiden door persoonlijke waarden, streven naar eensgezindheid, meevoelen. Geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op een waarderingsproces en houdt daarbij rekening met wat er belangrijk is voor mensen.

 

4. Hoe is de persoon gericht op de buitenwereld?  (Houding, welke houding neem je aan ten opzichte van anderen?)

Beheersing / Judging (J)

Kenmerken: schematische aanpak, systematiek, organisatie en planning, vermijden van stresssituaties. Houdt van een geplande, georganiseerde levenshouding en geeft er de voorkeur aan dat alles beslist is.

Perceptie / Perceiving (P)

Kenmerken: spontaniteit, openheid, onsystematische aanpak, flexibiliteit, energie halen uit stresssituaties. Houdt van een flexibele, spontane aanpak en geeft er de voorkeur aan alle opties open te houden.

 

De MBTI geeft een indicatie van je gedragsvoorkeur, niet je kennis, vaardigheden of gedrag zelf. Door de combinatie van de vier voorkeuren komt men tot één van de 16 verschillende persoonlijkheidstypes, bijvoorbeeld ESFP. Het is echter belangrijk om te weten dat er geen goede of slechte voorkeuren bestaan, en daardoor dus ook geen goede of slechte types. En hoewel mensen geneigd zijn om bepaalde soorten gedrag, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen die in verband worden gebracht met hun type, zijn er natuurlijk ook verschillen tussen mensen van hetzelfde type. Elke mens is tenslotte uniek, en elk type is even waardevol. De toepassingsmogelijkheden van de MBTI zijn, mede door de constructieve benadering van de verschillen, zeer vele, waaronder:

 

Individuele ontwikkeling (o.a. stressbeheer)

Organisatieverandering

Team building en teamontwikkeling

Communicatie verbeteren

Opleidings- en loopbaanadvies

Relatieadvies