Klachtenprocedure ICI

Deelnemers, die van mening zijn dat ICI of een door haar ingehuurde trainer niet voldoet aan de maatstaven die ICI zelf naar de betrokkene heeft te kennen gegeven of in haar PR heeft gepubliceerd, kunnen bij het bestuur van de NVNLP een klacht indienen. De NVNLP registreert de klacht en draagt zorg voor een correcte afhandeling. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na behandeling door de NVNLP gearchiveerd. De bewaartermijn van klachten is maximaal zes (6) jaar.

De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na behandeling door het secretariaat
gearchiveerd.en archiveerd.
Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

De klachtenprocedure kan via de link hieronder gedownload worden.

Klachtenprocedure