Algemene voorwaarden International Coaching Institute

Artikel 1 Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen International Coaching Institute Bruntinge (hierna te noemen ICI) en opdrachtgever van opleidingen en andere vormen van trainingen en workshops (hierna te noemen: ’opleiding’).

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee ICI een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de opleiding.

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding via www.icinlp.nl, www.nlpnu.nl  of een opdrachtbevestiging van ICI ondertekent.

2.2. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door ICI.
2.4.  De duur van de overeenkomst is evenredig aan het aantal opleidingsdagen en eindigt na de laatste opleidingsdag.

Artikel 3 Annulering opleiding

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een opleiding per e-mail of schriftelijk te annuleren.

3.2. De opdrachtgever kan de opleiding tot 28 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag kosteloos annuleren.

3.3. Bij annulering korter dan 28 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

3.4. ICI heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan ICI betaalde bedrag.
3.5.  Alleen bij een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een opleiding het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit betreft ook aanmeldingen die binnenkomen op 13 of minder dagen voor aanvang training, alleen geldt de bedenktijd dan tot aanvang opleiding/training. Dit geldt niet voor op maat gemaakt diensten en niet wanneer de deelnemer binnen deze periode al aan de opleiding of training heeft deelgenomen.
3.6   Alle terugbetalingen aan opdrachtgever worden binnen 15 werkdagen door ICI verwerkt.
Artikel 4 Betaling

4.1. ICI brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. In geval van betaling via automatische incasso of via iDEAL, ontvangt de opdrachtgever een factuur per email. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste opleidingsdag. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering door ICI. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor ieder opleidingsblok of in 12 termijnen, indien er een betaalovereenkomst is gesloten met ICI.

4.2. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan ICI.

4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.

4.4.  De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen via een bankoverschrijving, via automatische incasso of door middel van contante betaling.
4.5.  De opdrachtgever heeft de mogelijkheid gebruik te maken van gespreide betaling. Hiervoor wordt een betalingsovereenkomst gemaakt.
Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1.  ICI spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2. ICI is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3. ICI is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4. ICI is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door ICI, diens personeel en/of voor ICI werkzame personen vertrouwelijk behandeld. ICI conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 7 Intellectuele eigendom, copyright en auteursrecht

7.1. Het auteursrecht op de door ICI uitgegeven ter beschikking gestelde gegevensdragers, brochures, opleidings-, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, manuals, flowcharts, cd’s,

dvd’s en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij ICI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is

aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICI zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke

wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Dan wel te verspreiden op welke wijze dan ook.

7.2. Ook het auteursrecht op programma materiaal, geschriften zowel in geschreven als in digitale elektronische vorm, offertes, brieven, verslagen, rapporten, voorstellen, cd’s, dvd’s e.d. die

voortkomen uit de werkzaamheden van ICI berust uitsluitend bij ICI.

7.3. De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend. Ook in geval van openbaring op andersoortige wijze dan hierboven omschreven worden auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen en berusten bij ICI.